ქართული ენა–ლიტერატურა

 

თინათინ კოდუა – 05. 05. 1996

ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი – ქართულის ფილოლოგი, ლიტერატორი;

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი – განათლების მაგისტრი;

კვალიფიკაცის ასამაღლებელი დამატებითი ტრეინინგები:

Webinar Maraton for Philologists and Teachers of the International Scientific and Pedagogical Organization of Philologists ISPOP

International Webinar with Internatinal TESOL trainers Dr.Akbar Ghafouri and Dr. Reza Molaee

The influence of feeling through Teaching – International Education Academy

“Modern strategies and techniques of learning Second language”

 

შრომები:

“შოთა რუსთაველის ვინაობის საკითხის გარკვევა ქართულ ისტორიოგრაფიაში („ვეფხისტყაოსნის“ პროლოგის ანალიზის მიხედვით) – ივანე ჯავახიშვილის 140 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საუნივერსიტეტო სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია

„ქართული ენისა და ლიტერატურის სწავლების ამოცანები და ძირითადი გამოწვევები“ – მაგისტრანტთა და სტუდენტთა ეროვნულ სამეცნიერო კონფერენცია „ჟამთააღმწერელი 2020“